Slide background

KATEDRA

CHRYSTUSA

KRÓLA

Slide background

INTENCJE

PARAFIALNE

Zobacz plan intencji na najbliższy tydzień

Slide background

OGŁOSZENIA

DUSZPASTERSKIE

Przeczytaj ogłoszenia na najbliższy tydzień

Slide background

KANCELARIA

PARAFIALNA

Zapoznaj się z godzinami pracy kancelarii

 

Konkurs kompozytorski „Intrada katedralna”

 

         Regulamin

  1. Parafia Katedralna Chrystusa Króla w Katowicach oraz Katedra Organów i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. ogłaszają Konkurs Kompozytorski pt. „Intrada Katedralna”.
  2. Przedmiotem konkursu jest utwór na organy solo o charakterze intrady, przeznaczonej do wykonywana podczas procesji liturgicznej w Katedrze Chrystusa Króla. Utwór powinien mieć formę jednoczęściową, o czasie trwania  nie dłuższym niż 5 minut i uroczystym charakterze, wprowadzającym do obrzędów sprawowanych podczas nadzwyczajnych celebracji liturgicznych. Ma stanowić muzyczne wprowadzenie do uroczystej liturgii, poprzedzonej procesją.
  3. Utwór powinien nawiązywać do tradycji muzycznej Kościoła, nie wykluczając nowszego języka muzycznego, który jednak powinien współgrać z powagą liturgii i jej muzycznymi korzeniami. W motywice utworu mogą być obecne reminiscencje chorału gregoriańskiego lub pieśni kościelnej, co jednak nie powinno krępować inwencji twórczej i wyobraźni kompozytora i nie stanowi warunku zgodności utworu z założeniami konkursu. Utwór powinien posiadać strukturę i formę umożliwiająca jego transkrypcję na orkiestrę dęta lub symfoniczną.
  4. W konkursie mogą wziąć udział kompozytorzy polscy bez ograniczenia wieku. Każdy uczestnik może nadesłać jeden utwór. Utwory nie powinny być wcześniej publikowane ani wykonywane. Konkurs jest anonimowy.
  5. Partyturę utworu należy przesłać w zaklejonej kopercie, opatrzonej godłem,  na adres: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Katedra Organów i Muzyki Kościelnej, ul. Zacisze 3, 40-025 Katowice, z dopiskiem: „Konkurs Kompozytorski”. Akceptowana jest forma czytelnego rękopisu lub wydruku komputerowego. Do przesyłki należy dołączyć kopertę opatrzoną tym samym godłem co partytura, zawierającą: imię i nazwisko kompozytora, adres i numer telefonu oraz krótką informację o przygotowaniu muzycznym uczestnika konkursu. Termin nadsyłania kompozycji upływa 30 maja 2017 roku. Decyduje data stempla pocztowego.
  6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca czerwca 2017 roku. Utwory oceniać będzie jury w składzie: Władysław Szymański – przewodniczący Jury, Julian Gembalski,  Witold Zaborny, Henryk Botor, Ks. prob. Łukasz Gaweł. Decyzje Jury są nieodwołalne.
  7. Konkurs przewiduje nagrodzenie jednej kompozycji, która stanie się własnością parafii katedralnej i będzie wykonywana bez ograniczeń podczas liturgii sprawowanej w Katedrze Chrystusa Króla. Kompozytor wyłonionego utworu otrzyma nagrodę w wysokości 5000 złotych, ufundowaną przez Księdza Arcybiskupa Metropolitę Katowickiego Wiktora Skworca.
  8. Utwór powinien uwzględniać specyfikę brzmieniową i możliwości techniczne dużych organów Katedry Chrystusa Króla, których opis, wraz z dyspozycją, stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

Opis i dyspozycja instrumentu

Katowice, Katedra Chrystusa Króla

 

Organy Gregora Hradetzky’ego, rok budowy: 1980

 

43 głosy, 3 man/ped/traktura mechaniczna

MANUAŁ IRP

Holzgedakt 8'

Quintadena 8'

Principal 4'

Rohrflöte 4'

Blockflöte 2'

Sesquialtera 2 f.

Quinte 1 1/3'

Scharf 1'

Krummhorn 8'

Tremulant

MANUAŁ IIHW

Pommer 16'

Principal 8'

Rohrflöte 8'

Gamba 8'

Oktave 4'

Gedakt 4'

Quinte 2 2/3'

Oktave 2'

Mixtur 1 1/3'

Trompete 16'

Trompete 8' (spanische)

MANUAŁ IIISW

Bourdon 16'

Violprincipal 8'

Vox coelestis 8'

Oktave 4'

Nachthorn 4'

Nasard 2 2/3'

Terz 1 3/5'

Doublette 2'

Cornet 5 f. (ab g)

Plein Jeu 1 1/3;

Fagott 16'

Trompette harm. 8'

Clairon 4'

Tremulant

PEDAŁ

Subbas 16'

Principal 16'

Quintbas 10 2/3'

Oktave 8'

Flötenbas 8'

Choralbas 4'

Hintersatz 2 2/3'

Nachthorn 2'

Posaune 16'

Trompete 8'

KOPPELN

Pos/HW

SW/HW

Pos/Ped

HW/Ped

SW/Ped